Zápis do 1. třídy a mateřské školy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,
zápis do 1. třídy proběhne  v tomto roce dne 4. 4. 2024  14: 00 – 16:30 v budově ZŠ Blatec. 
K zápisu s sebou přineste:
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře v případě žádosti o odklad nebo předčasný zápis
 • vyjádření k podpůrnému opatření z PPP nebo SPC, pokud dítě využívá podpůrná opatření v současné MŠ
 • případně další dokumenty (např. soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče apod.)

V případě odkladu je nutné doložit ještě doporučení obvodního lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.

Pokud se zákonný zástupce nemůže osobně dostavit ve stanoveném termínu k zápisu, je možné využít následující možnosti doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou)
 • osobně po předem dohodnutém termínu předání (tel.: 604 541 151, email.: zsblatec@centrum.cz)

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, stejnopis bude předán na prvních třídních schůzkách, které se uskuteční v září 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne zveřejnění výsledků zápisu připravené k vyzvednutí v ředitelně školy.

Zápis do školy je pro každé dítě významným dnem a značí příchod velkých změn. Paní učitelky by se s budoucími prvňáčky také rády osobně seznámily a již se moc těší!

Zápis do mateřské školy

Zápis se koná v období stanoveném školským zákonem od 2. května do 16. května 2024.

Pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

OSOBNĚ SE LZE DOSTAVIT DNE 9. 5. 2024 v čase 14:30 – 16:30 do třídy MŠ.

K zápisu s sebou přineste:
 • přihlášku dítěte
 • občanský průkaz rodiče
 • rodný list dítěte
 • případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • lékařské potvrzení
 • v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 10. 5. 2024. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost mohou zákonní zástupci doručit i následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy; ID datové schránky školy je ezvmbjt,
 • e–mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Po obdržení žádosti budou další informace zaslány zákonným zástupcům emailem.